Up next


วัดวรเชษฐาราม

40 Views
9Livestreaming
2
Published on 15 Jan 2021 / In ท่องเที่ยว

#ท่องเที่ยววิถีไทยไปอยุธยา
วัดวรเชษฐาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีฐานะเป็นพระอารามห****ในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดนี้สมเด็จพระเอกาทศรถทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2136 ตามพงศาวดารกล่าวว่า "สร้างพระวรเชษฐารามรามมหาวิหารอันรจนาพระพุทธิปฏิมามหาเจดีย์ บรรจุพระสารีริกธาตุสำเร็จ กุฎีสถานปราการสมด้วยอรัญวาสี แล้วก็สร้างพระไตรปิฎกธรรมจบบริบูรณ์ทั้งพระบาลีอรรถกถาฏีกาคันถีวีวรณ์ทั้งปวง จึงแต่งหอพระสัทธรรมเสร็จ ก็นิมนต์พระสงฆ์อรัญวาสีผู้ทรงศีลาทิคุณอันวิเศษมาอยู่ครองพระวรเชษฐารามนั้นแล้ว ก็แต่งขุนหมื่นข้าห****ไว้สำหรับอารามนั้น แล้วจำหน่ายพระราชทรัพย์ไว้ให้แต่งจตุปัจจัยไทยทาน ถวายแก่พระสงฆ์เป็นนิจกาล แล้วให้แต่งฉทานศาลา แล้วประสาทพระราชทรัพย์ให้แต่งโภชนาหารจังหันถวายแก่ภิกษุสงฆ์ เป็นนิตยภัตรรับมิได้ขาด" เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเชษฐาของสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้ยกทัพจะไปตีเมืองตองอู เมื่อเสด็จถึงตำบลท่งแก้ว เมืองหางห**** ปัจจุบันอยู่ในเขตแดนพม่า ใกล้เขตแดนไทยทางทิศตะวันตกของอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ก็ทรงพระประชวรหนัก และเสด็จสวรรคต ณ ที่นั้น สมเด็จ พระเอกาทศรถจึงโปรด ให้เชิญพระศพมาบังกรุงศรีอยุธยา และให้แต่งพระเมรุมาศสูงเส้น 17 วา แล้วเสด็จไปถวายพระเพลิงพระศพ ให้นิมนต์พระสงฆ์มาร่วมในพิธี 10,000 องค์ ซึ่งเข้าใจว่าถวายพระเพลิงพระศพที่วัดวรเชษฐารามนี้
#เที่ยวทั่วไทยไปไหนดี
#การเดินทางคือการเรียนรู้
#ชีวิตคนเดินทาง
#๙Livestreaming

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next