Up next


ตอนที่ 2 : จีน สร้างคน สร้างชาติ สร้างชื่อ

26 Views
hotnews
8
Published on 14 Oct 2019 / In ข่าวต่างประเทศ

ภาษิตจีนโบราณกล่าวว่า...
ถ้าคิดวางแผนสำหรับ 1 ปี จงปลูกข้าว
ถ้าคิดวางแผนสำหรับ 10 ปี จงปลูกต้นไม้
แต่ถ้าวางแผนสำหรับ 100 ปี จงมอบการศึกษาให้เด็ก

“If your plan is for one year plant rice.
If your plan is for ten years plant trees.
If your plan is for one hundred years educate children. ”


ปฏิรูปการศึกษาแบบ “จีน” พัฒนาเทคโนโลยี คงคุณค่าความเป็นมนุษย์

#โลก360องศา #World360degree #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next